മനുഷ്യനായ് എന്തിനു ഞാന്‍ ജനിച്ചു

Posted: May 25, 2011 in The Thoughts
Tags: , , ,
മനുഷ്യനായ് എന്തിനു ഞാന്‍ ജനിച്ചു
ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മറന്ന ഓര്‍മകളെയും
ഇരുട്ടിന്റെ  അരുകിലിരുന്നു  നോവിക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങളെയും ഓര്‍ത്തു
ആത്മാവിനോട് അറിയാതെ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു പോകുന്നു
മനുഷ്യനായ് എന്തിനു ഞാന്‍ ജനിച്ചു
വരി മറന്ന ഗാനങ്ങളും പേര് മറന്ന കഥകളും
കവിതയായി മാറിയ ചില  വാക്കുകളെയും ഓര്‍ത്തു
കാവല്‍  നിന്ന നിമിഷങ്ങളേയും , കാത്തിരുന്ന മരണത്തെയും ഓര്‍ത്തു
ആത്മാവിനോട് അറിയാതെ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു പോകുന്നു
മനുഷ്യനായ് എന്തിനു ഞാന്‍ ജനിച്ചു
രക്തം കണ്ട ചിന്തകളും , വേദനിക്കാത്ത  മുറിവുകളെയും
മനം നൊന്ത കാഴ്ചകളെയും  ഓര്‍ത്തു
മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ  പാപങ്ങളെയും , മോജനത്തിന്റെ  സ്വപ്നങ്ങളെയും,
മഴത്തുള്ളി നല്‍കിയ മോക്ഷത്തെയും , മരവിച്ച മനസക്ഷിയെയും ഓര്‍ത്തു
ആത്മാവിനോട് അറിയാതെ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു പോകുന്നു
മനുഷ്യനായ് എന്തിനു ഞാന്‍ ജനിച്ചു
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s